Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze już 3 marca!

Zarząd LKS Orleta-Spomlek zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu na dzień 3 marca 2017 r. o godzinie 18 w pierwszym terminie. W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania wyznacza się w na 3 marca 2017 r. o godzinie 18.30. Walne Zebranie odbędzie się w kawiarence klubowej w siedzibie Klubu. W rozwinięciu informacji porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie Zarządu Klubu.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

9. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10. Przyjęcie uchwał zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie zebrania.